Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand

Wniosek nr: POIR 03.03.03-20-0008/17

Tytuł projektu: "Podlaski sok z Aronii - bio-hitem w Chinach"

Protokół został sporządzony na podstawie wymagań opisanych w dokumencie "Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020".

Dot. Projektu: Podlaski sok z Aronii - bio-hitem w Chinach. Numer projektu POIR.03.03.03-20-0008/17-00

Protokół został sporządzony na podstawie wymagań opisanych w dokumencie "Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020".

Dot. Projektu: Podlaski sok z Aronii - bio-hitem w Chinach. Numer projektu POIR.03.03.03-20-0008/17-00

Protokół został sporządzony na podstawie wymagań opisanych w dokumencie "Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020".

Dot. Projektu: Podlaski sok z Aronii - bio-hitem w Chinach. Numer projektu POIR.03.03.03-20-0008/17-00

W związku z realizacją działań wynikających z umowy o dofinansowanie nr POIR 03.03.03-20-0008/17 realizowanej w ramach dofinansowania z III osi  priorytetowej „Wsparcie innowacyjności w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3. „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji i innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup materiałów informacyjno-promocyjnych, przygotowanie strony internetowej, produkcje oraz emisje spotu i filmu promocyjnego. Wymienione wyżej materiały mają na celu wspomóc udział firmy w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy i indywidualnej misji gospodarczej wg Wykazu poniżej:

W związku z realizacją działań wynikających z umowy o dofinansowanie nr POIR 03.03.03-20-0008/17 realizowanej w ramach dofinansowania z III osi  priorytetowej „Wsparcie innowacyjności w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3. „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji i innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup usługi szkoleniowej i usługi doradczej dotyczących wybranego rynku perspektywicznego – Chin powiązanych z organizacją udziału Zamawiającego w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy i indywidualnej misji gospodarczej wg Wykazu poniżej:

W związku z realizacją działań wynikających z umowy o dofinansowanie nr POIR 03.03.03-20-0008/17 realizowanej w ramach dofinansowania z III osi  priorytetowej „Wsparcie innowacyjności w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3. „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji i innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup usługi związanej z organizacją udziału w firmy w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy i indywidualnej misji gospodarczej wg Wykazu poniżej: